ANIME INFO

Hua Jiang Hu Zhi Bu Liang Ren 2nd Season

Click to manage book marks

Type: ONA

Plot Summary: The continuation of Hua Jiang Hu Zhi Bu Liang Ren.

Genre: Adventure , Drama , Historical , Martial Arts , Romance

Released: 2016

Status: Completed

Hua Jiang Hu Zhi Bu Liang Ren 2nd Season

Show Comments

RECENT RELEASE