ANIME INFO

Kaijuu Girls Kuro: Ultra Kaijuu Gijinka Keikaku

Click to manage book marks

Type: Movies

Plot Summary:

Genre: Comedy , Fantasy , Parody

Released: 2018

Status: Completed

Kaijuu Girls Kuro: Ultra Kaijuu Gijinka Keikaku

Show Comments

RECENT RELEASE